ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 29, 2007

വലിയ ലോകവും ചെറിയ വരകളും.(ബുദ്ധി)

Buzz Itഒരു പരസ്യം.
ഇവിടെ ഒരു കഥ.
വായിക്കാത്തവര്‍‍ ‍‍ തീര്‍ച്ചയായിട്ടും വായിക്കുമല്ലോ.
പാദസരങ്ങള്‍‍

ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 22, 2007

വലിയ ലോകവും ചെറിയ വരകളും.(റെയിഞ്ചില്ലാ..)

Buzz It
ആരേയും ശുദ്ധ കള്ളനായ് മാറ്റുമീ സ്നേഹഗായകന്‍‍......ഒരു പരസ്യം കൂടെ.
ഒരു കഥ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
http://venuvenu.blogspot.com

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 05, 2007

വലിയ ലോകവും ചെറിയ വരകളും.{ മനസ്സിലിരിപ്പു്)

Buzz It
അടിയന്തരാവസ്ഥകള്‍‍ സ്വപ്നം കാണുന്നവര്‍‍.
പോലീസ്സു് ജനകീയമാകുന്നു എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. പാവം..വലിയ ലോകവും ചെറിയ വരകളും.(ക്ലോണ്‍‍)

Buzz It