വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 30, 2010

ചെറിയ വര (കായിക്കര പറഞ്ഞ പോലെ)

Buzz It

കോര്‍ട്ടലക്ഷ്യം എന്ന വാക്ക് കേള്‍ക്കുംപോള്‍ ‘ കായിക്കര പറഞ്ഞ പോലെ‘ എന്ന മലയാള പ്രയോഗം ഓര്‍മ്മ വരുന്നു.
കായിക്കര ദൂര ദൂരത്തിരുന്നു ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം.:)
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍-----------------------------------------