വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 25, 2010

ഇപ്പം ശരിയാക്കിതരാം.

Buzz It

പലതും ഇപ്പം ശരിയാകും എന്ന് കരുതുന്നു.
കുതിരവട്ടന്റെ ശൈലി കടം വാങ്ങി ഇന്നെല്ലാവരും പറയുന്നു.
ഇപ്പം.
ഈ നിമിഷം.