ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 14, 2009

ചെറിയ വരകള്‍ (അകത്തും പുറത്തും)

Buzz It


സഖാവ് അച്ചുതാനന്ദന്‍ അകത്തോ.? പുറത്തോ.?
പിബിയില്‍ നിന്നും പുറത്ത്.?
മുഖ്യമന്ത്രിയായകത്ത്.????

അപ്പോള്‍ പിബി.?
അകത്തോ, പുറത്തോ.?
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍----------------