വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 24, 2009

ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 12, 2009

ചെറിയ വരകള്‍ (യുദ്ധവും സമ്മാനവും.)

Buzz It
-----------------------------------------------
യുദ്ധമില്ലെങ്കില്‍ സമാധാനം ഇല്ല.
സമ്മാനങ്ങ‍ള്‍ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു.
യുദ്ധത്തില്‍ ജയിക്കുന്നവര്‍ക്കാണോ, തോല്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കാണോ സമ്മാനം നല്‍കുന്നത്.
അതോ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാമോ.?
പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം ജയിക്കില്ലാ എന്നതിനാല്‍ ജയം നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ടം.?
പ്രിയപ്പെട്ട ലിയോ ടോസ്റ്റോള്‍യ്ജി, ഇവിടെ ആ മഹാ ഗ്രത്ഥത്തിന്‍റെ പേരുച്ചരിച്ചതിനു മാപ്പ്.
-------------------------------------------------------------------