തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 08, 2009

ചെറിയ വരകള്‍ ( ചെറായി സംഗമം)

Buzz It


ചെറായി സംഗമത്തിനു് ആശംസകള്‍.!!!
---------------------------

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 05, 2009

ചെറിയ വരകള്‍ ( വീണ്ടും പൊസ്തകോം )

Buzz It


പൊസ്തകം വായിച്ചവര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍.....
അതു വായിക്കാതിരുന്നവര്‍ അതിലും ഭാഗ്യവാന്മാര്‍.....
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍.....
സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാകുന്നു.
-----------------------------